Informace pro oznamovatele

Uvědomujeme si význam transparentnosti, etiky a odpovědného jednání v našem podnikání. Naše firma aktivně podporuje whistleblowing - proces, který umožňuje nahlásit jakékoli podezření na nekalé praktiky či porušení etických standardů. Jsme zavázáni k ochraně informátorů a transparentnímu řešení nahlášených situací.

Informace pro oznamovatele

Máte-li důvodné podezření, že v rámci naší organizace dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování zákonných povinností, máte možnost nám takovéto jednání oznámit. Oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023. Sb., o ochraně oznamovatelů, a Pravidel oznamování protiprávních jednání, vyřizování oznámení a ochrany chráněných osob, lze podat buďto vnitřním oznamovacím kanálem k rukám příslušné osoby nebo vnějším oznamovacím kanálem Ministerstvu spravedlnosti.

Jak podat oznámení?

  • zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu elektronické pošty oznamovani.tesena@gdpr-certifikace.cz;
  • telefonicky na telefonním čísle 725 610 580; 
  • osobně na žádost oznamovatele po dohodě s příslušnou osobou v určený čas, nejpozději však do 14 dní ode dne kontaktování příslušné osoby, v sídle společnosti nebo na jiném dohodnutém místě.

Své podání skrze vnitřní oznamovací systém můžete podat i anonymně. Anonymní oznámení nejsou však považována za oznámení ve smyslu zákona. 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být dle zákona sankcionováno.