Nová verze modulu ISTQB CTFL

Jedním z našich nejoblíbenějších školení je akreditovaný kurz ISTQB Certifikovaný tester základní úrovně. V průběhu tohoto třídenního kurzu se posluchači seznámí s širokým spektrem témat týkajících se testování softwaru. Počínaje základními principy a pojmy, dále detaily ohledně revizí, velmi podrobným výkladem technik analýzy testování s řadou příkladů doplněných úvodem do managementu testování a základními informacemi ohledně nástrojů využitelných pro testovací činnosti.

Aktuální kurz je založený na učebních osnovách z roku 2018 (konkrétněji – jde o verzi 3.1.). Před pár dny (9. května) byla zveřejněna nová verze učebních osnov (ISTQB ji označuje jako verzi 4.0.). Nové učební osnovy jsou zatím připravené v anglickém jazyce, na jejich autorizovaném překladu do českého a slovenského jazyka pracuje CaSTB. Mezi nejdůležitější obecné změny patří:

  • Celkový minimální „školicí“ čas pro pokrytí nové osnovy na kurzu byl rozšířen z 1005 minut na 1155 minut. Školení tedy u akreditovaných školitelů zůstane třídenní.
  • Nové osnovy pokrývají i část témat ze stávajícího separátního kurzu ISTQB CTFL Agile Tester. Lze tedy očekávat, že tento specializovaný modul bude výhledově z certifikačního schématu ISTQB vypuštěn.

Změny v dílčích kapitolách

Pojďme se teď na změny v dílčích kapitolách podívat v trochu větším detailu.

Kapitola 1. Základy testování

Do první kapitoly je zařazena podkapitola věnující se srovnání různých rolí v testování (do jisté míry je sem přesunut obsah stávající kapitoly 5.1 Organizace testování). Přibyla nová podkapitola Základní dovednosti a dobré praktiky v testování. Ta shrnuje náhled na dovednosti užitečné v testování a zdůrazňuje přínosy celo-týmového přístupu k testování. Naopak, zcela odstraněna je stávající podkapitola 1.5 Psychologie testování.

Kapitola 2. Testování v životním cyklu vývoje softwaru

Ve druhé kapitole jsou nově shrnuty „good practices“ pro testování aplikovatelné v libovolném modelu životního cyklu. Zdůrazněn je přístup test-first (bude zajímavé, jak si s tímto anglickým pojmem poradí překladová skupina CaSTB 😊). Osnovy se lehce dotýkají oblasti DevOps a přístupu shift-left. Témata konfirmačního a regresního testování jsou přesunutá z podkapitoly 2.4 Testování údržby) do podkapitoly věnované úrovním a typům testů. Podkapitola věnovaná analýze dopadů byla odstraněna, téma je „rozpuštěno“ do jiných kapitol.

Kapitola 3. Statické testování

Kapitola byla výrazně zkrácena, čas na výklad je zredukován ze 135 min. na 80 min. Bylo odstraněno téma revizních technik, které bylo původně klasifikované v úrovni znalostí K3 (tj. „schopnost aplikovat popsaný postup“). Naopak přidáno bylo téma zdůrazňující včasný a průběžný feedback od zainteresovaných stran.

Kapitola 4. Analýza a návrh testů

I v této kapitole s upraveným názvem (dříve se jmenovala Techniky testování) čas na výklad mírně narostl, z původních 330 min. na 390 min. Odstraněna byla technika testování případů užití. Technika testování rozhodnutí (anglicky Decision Testing) byla přejmenována na testování větví (Branch Testing). Do nové kapitoly Přístupy testování založené na spolupráci (Collaboration-based Test Approaches) byly zařazena témata: Jak psát uživatelské příběhy, jak připravovat akceptační kritéria a jak využívat ATDD pro odvození testovacích případů (témata probíraná ve stávajícím modulu Agile Tester).

Kapitola 5. Řízení testovacích aktivit

Již upravený název kapitoly znovu reflektuje cíl autorů pokrýt i agilní svět (tam je použití slova management zakázané). Doba výkladu je navýšena z 225 min. na 355 min.  Zcela odstraněna je stávající podkapitola 5.1 Organizace testování (obsah je částečně přesunut do první kapitoly). Nově jsou pokryta „agilní témata“ - role testera v plánování iterace a plánování vydání (releasu). Z modulu Agile Tester se sem dostává výklad testovací pyramidy a testovacích kvadrantů. Velmi důležitou změnou je větší rozsah výkladu technik odhadů pracnosti testování. Jsou prezentovány 4 techniky používané při odhadech pracnosti a celé téma je klasifikované do úrovně znalostí K3 (tj. schopnost aplikovat danou techniku… třeba při zkoušce).

Kapitola 6. Testovací nástroje

Vedle úpravy názvu poslední kapitoly (původní název byl Nástroje pro podporu testování) dochází k jejímu výraznému zkrácení (z 40 min. výkladu na polovinu). Zcela byly odstraněny specializované podkapitoly týkající se nástrojů pro provádění testů, nástrojů pro management testování a nástrojů pro testování založené na modelu. Dále byla odstraněna kapitola Efektivní využívání nástrojů.

Jak to bude s platností certifikátů a se stažením kurzů/zkoušek dle starých osnov

Okamžikem zveřejnění nových učebních osnov startuje přechodné období, kdy mohou být kurzy a zkoušky dle obou verzí osnov. Jaké jsou závazné milníky?

Posledním datem, kdy mohou být realizované certifikační zkoušky v angličtině dle starých osnov je 21. 4. 2024, v jiných jazycích pak nejpozději do 21. 8. 2024.

Obecně mají všechny ISTQB certifikáty kromě expertní úrovně časově neomezenou platnost. Pokud tedy vlastníte CTFL certifikát, nemusíte řešit jeho obnovu.

Pár odhadů a doporučení závěrem

V poslední části tohoto článku se posunu z roviny objektivních faktů do roviny osobních odhadů a doporučení. Raději ještě jednou 😊– zdůrazňuji, že následující věty jsou mé osobní odhady, nejde o garantované termíny.

Očekávám, že v průběhu Q2 2023 bude možné u některých poskytovatelů zkoušek absolvovat zkoušku v angličtině dle nových učebních osnov. Z pohledu kurzů nabízených Tesenou očekávám možnost absolvovat první kurzy v angličtině dle nových osnov na konci Q3 2023. České učební osnovy očekávám v průběhu Q3 2023 a možnost absolvovat první kurzy dle nových osnov v Q4 2023.

Pokud se rozhodujete, zda v nejbližší době absolvovat kurz dle starých či nových osnov, nečekal bych na nové osnovy kromě situace, kdy máte v plánu absolvovat i modul Agilní tester. Pokud jste byli rozhodnuti v krátkém sledu absolvovat oba moduly, počkal bych na nové kurzy/osnovy. Ušetříte náklady i čas a certifikátem dle nových osnov splníte i nutnou prerekvizitu pro zkoušky v pokročilé úrovni agilního streamu certifikačního schématu (tam je nyní podmínkou mít základní certifikát i certifikát CTFL Agile Tester).

Autor: Miroslav Renda

Mirek se pohybuje v různých projektových rolích v IT byznysu více než 25 let. Posledních 8 let si v roli test managera užíval zajímavé projekty ve velkých českých bankách a v oblasti automotive. Je spolupachatelem knihy Efektivní testování softwaru vydané nakladatelstvím GRADA. Miluje své dvě děti, přírodu a sport v jakékoli podobě.