fbpx
Menu

O DevOps / Agile v testingu s HP

Marcel Veselka v rozhovoru s Petrem Kunstátem o budoucnosti DevOps / Agile a nástrojích v testingu.

Ahoj Petře,
jsem rád, že ses zapojil do naší série rozhovorů s lídry v oblasti testování. V HP už jsi nějakou dobu, v testingu to táhneš už od roku 2004. Rádi bychom s tebou probrali aktuálně populární téma, a to DevOps/Agile v testingu.
Agile je tu v podstatě od roku 1957, v roce 2001 to nejspíše naplno nastartovalo publikováním Agile Manifesto. DevOps jako takový byl v roce 2009 zpopularizovaný v Belgii organizováním devopsdays. Proč je to ještě stále tak zajímavé téma? Vždyť za tak dlouhou dobu už mělo být všechno vyřešené ;)

Ahoj Marceli,

máš pravdu, že o Agile a DevOps slýchám ve větších firmách a podnicích až v posledních 5 letech. Je to dáno zaběhlými procesy, kdy interní zákazník, požadující změnu, chce znát přesné nacenění IT nákladů. Tomuto modelu vždy bude vyhovovat tradiční projektově řízená dodávka.
Agilní projekty vešly do většího povědomí zaměstnanců mimo IT až s příchodem Cloud computingu, masivního používání mobilních zařízení a zároveň dostupností SW řešení formou SaaS. Tyto služby jsou většinou dostupné ihned a změny probíhají kontinuálně, bez negativního dopadu na zákazníka. Interní zákazníci ve firmách tedy začali vyžadovat stejné služby od vlastního IT oddělení. To byl ten správný impuls pro zavádění agilu a automatizace DevOps procesů v podnicích.

Co znamená posun ke konceptu DevOps/Agile pro testování?

HP blog_3V podstatě trochu boří mýty a pravidla, léta zažitá pro testování tradičních waterfall projektů, kdy testovací tým analyzuje, vytváří a provádí testy nezávisle na vývoji.
V agilních projektech je role testera přímo začleněna do vývojového týmu. Celý tým má za cíl dodat projektový inkrement, tak aby byl spokojený koncový zákazník. Kvalita výsledného produktu v Agilu je zajištěna zahrnutím testování na všech úrovních (unit, integrační, systém) již do rané fáze projektu. Speciální metodikou je pak TDD, kde testovací skript se píše dříve před samotným vývojovým kódem.
Zavádění DevOps procesů z pohledu testování, přináší vyšší zájem firem investovat do automatizace, v testovací oblasti pak do GUI/API testů, které se automaticky provedou s každou novou verzí vývoje.

Jak se daří DevOps a Agile zavádět v IT firmách?

Nejpopulárnější agilní metodikou v ČR je zjevně Scrum a Kanban. Obě tyto metodiky je relativně snadné zavést do malého týmu. To samé platí i o nástrojích, které se pro práci v týmu využívají. Obtížnější je to se zavedením Agilu do firemních prostředí, kde je více než cca 30 zaměstnanců v IT vývoji. Často se setkávám se situací, kdy každý agilní projekt využívá jiné nástroje, jiné pracovní postupy, jiná pravidla práce a spolupráce. Výsledkem je nemožnost flexibilně měnit členy týmu, předat práci, a především IT management ztrácí možnost rozhodovat se o dalším směrování projektu na základě správných informací.
Společnost HPE Software si zmíněné obtíže se zaváděním Agilu ve větších týmech a podnicích uvědomila a proto do svých nástrojů na řízení vývoje a testování integrovala SaFe framework (Scaled Agile Framework). Samotný SaFe je volně dostupný a umožnuje snadno zavést pravidla spolupráce na agilních projektech s možností škálování od malých týmů až po celé podniky.

Mnoho společností aktuálně využívá ve vývoji obě techniky tradiční a zároveň agilní. Grtner to v roce 2014 nazval bimodal IT. Jak podporují nástroje HP Bi-modal IT?

Společnost HPE je lídrem v oblasti application lifecycle management nástrojích posledních 20 let. Většina lidí si pod pojmem test management tool vybaví produkt HP Quality Center, dříve Test Director, dnes asi HPE ALM. Tyto nástroje mají své kouzlo v jednoduchosti, přehlednosti, možnosti nasazení v malých, ale i velikých globálních týmech. Jedinou menší slabinou je, že nástroj byl navržen pro tradiční metody tj. oddělené fáze projektu analýza, design, vývoj, test.
Pokud se podívám po firmách střední Evropy, většina firem dnes správně volí kombinaci tradičních a agile projektů (bi-modal IT), a tím využívá výhod obou metodik. Problémem, který zmiňuje většina firem, je rozdistribuování informací z vývoje a testování ve více nástrojích jak pro tradiční, tak agile projekty. V důsledku je velice obtížné provádět strategická rozhodnutí na základě správných a dostupných informací. Zpravidla tyto informace musí někdo manuálně získat, sloučit a následně zanalyzovat a vyhodnotit.

(Ne jen) pro testing je to změna v přístupu. Jak na to stíhá reagovat HP?

HPE Softwarová divize se právě z tohoto důvodu rozhodla investovat do vytvoření zcela nového nástroje pro oblast ALM, který nese název HPE ALM Octane. HPE Octane nabízí test management jak pro tradiční, tak agile projekty. Nástroj umožňuje řídit a spravovat agilní projekty, řídit standardní byznys požadavky a přehledně poskytovat informaci o všech DevOps automatizovaných procesních krocích.
Osobně se mi jeví jako správný krok investovat do nového inovativního nástroje HPE Octane pro oblast ALM. Obzvlášť se mi líbí možnost pro všechny typy projektů spravovat manuální testy, testovací skripty psané v jazyce Gherkin, pro snadnější automatizace těchto testů a řídit libovolné automatizované testy. HPE Octane je tak možné integrovat s libovolnými test automation nástroji, které podporují procesy CI continuos integration.

Selenium + jMeter + JIRA vs HP ALM

Nástroje z rodiny HPE jako je HPE ALM test management, HPE UFT test automation , HPE LoadRunner performance test – mají zákaznickou oblibu pro svojí uživatelskou jednoduchost, přehlednost, spolehlivost a především širokou podporu technologií. HPE na trhu nechce soupeřit s opensource řešeními, která jsou většinou jednoúčelová. HPE poskytuje integrované řešení celé problematiky testování a zákazníkovi nabízí komfortní servis a podporu. Zavedení takových nástrojů do procesu vývoje je tudíž rychlé a efektivní.

Co aktuálně chystá HP na poli nástrojů, které by mohly pomoci nám testerům?

HPE si uvědomuje, že opensource nástroje bývají populární také proto, že jsou dostupné a zákazník si je může ihned vyzkoušet. Proto HPE portfolio svých nástrojů postupně zařazuje do nabídky služeb software as a service. Další pozitivní změnou je postupné zavádění community edicí HPE softwaru pro snadnější seznámení s funkcionalitami a výhodami těchto řešení. Dobrým příkladem je řešení HPE Service Virtualization a HPE ALM. Tímto krokem umožní HPE zákazníkům plnohodnotně ověřit koncept v reálném e provozu a v případě, že se koncept osvědčí, zákazník bez rizika může do daného SW investovat.

Jak se bude nadále vyvíjet testování?

Vývoj v nejrychleji rostoucích firmách jako je Amazon, Google ukazuje, že samotné testování bude do budoucna více včleněné do SW vývoje. Bude probíhat zejména kontinuálně a bude převládat podíl agilních projektů nad tradičními. Testování se více přesune do světa mobilních technologií. Poroste potřeba ověřovat stejná řešení na rozdílných platformách, verzích OS. Vzhledem k mobilitě IT služeb poroste závislost na kvalitě datového připojení a tam se přesměruje i pozornost performance inženýrů, kteří budou optimalizovat aplikace pro chod aplikací v prostředí se zhoršeným datovým připojením. Nezastavitelným trendem je využívání IT SOA služeb třetích stran, což zrychluje vývoj IT aplikací, ale zvyšuje nutnost věnovat pozornost kvalitě, dostupnosti a garanci takových služeb. V případě, že se za takové služby platí , poroste význam virtualizace služeb v průběhu testovacího procesu.
Naopak pro rozsáhlé upgrady ERP, CRM nebo RBP systémů budou nadále populární tradiční techniky testování s velkým podílem regresních testů, kde najdou uplatnění automatizované a tradiční výkonnostní testy.

Můžeš zkusit ještě víc popsat co aktuálně chystá HP na poli nástrojů, které by mohly pomoci nám testerům?

HPE SW investuje masivně do řešení podporující testování mobilních aplikací. To je oblast, kde manuální testování může být zdánlivě zábavné. Ale zkusme si představit práci testera, který stejnou aplikaci a stejný proces testuje na vybraných třiceti různých zařízeních několikrát týdně.
Právě proto HPE uvedlo na trh před více než rokem řešení HPE Mobile Center, které otvírá testerům možnost testovat mobilní aplikace se stejným komfortem a nástroji jako desktopové nebo webové aplikace. Jelikož se mobilní aplikace vyvíjejí výhradně agilně, častokrát je nový build aplikace přípraven k testování několikrát denně, je více než nutné provádět funkční a zátěžové testy automatizovaně s návazností na CI procesy. HPE Mobile Center integrované řešení s nástroji, které akcelerují testovací proces a zvyšují jeho důvěryhodnost. Zejména nástroje na virutalizaci síťového připojení a samotných SOA služeb jsou více a více populární a potřebné.
Testování se také díky většímu povědomí o DevOps dostává blíže k samotnému provozu – operations. Například poslední verze HPE Mobile Center umožnuje nejenom mobilní aplikace otestovat, ale také je monitorovat a zjistit detaily případných problémů, případně jak je daná aplikace využívána.
Novinky v oblasti testování se chystají v produktové v oblasti virtualizace služeb, tzv. defect virtualiazation. Představit si takové řešení můžeme na procesu automatického testování nové verze aplikace s využitím virtualizace služeb. Pokud se v průběhu testů objeví chyba, je tato část aplikace/modul automaticky izolována pomocí virtuálních služeb. Spuštěný debugger, pak umožňuje nalézt chybnou část kódu bez ovlivnění chování ostatních části IT aplikace, pomocí virtuálních služeb.
V oblasti test managementu HPE masivně investuje do úplně nového moderního řešení HPE ALM Octane, které bylo v ČR premiérově uvedeno 13. 9. 2016. Nástroj je unikátní tím, že nabízí test management řešení pro agilní a tradiční projekty. Podporuje testery v prostředí, kde se zavádí DevOps a Agile principy a nabízí moderní prostředí pro testování v tradičním pojetí projektů. Osobně bych u nástroje vyzdvihnul přímé napojení na CI nástroj a tím otevření možnosti testerům – řídit libovolné typy testů prováděné libovolnými nástroji. Tyto testy mohou být automaticky spouštěny po každém vypublikování nové verze testované aplikace. Výsledky těchto nezávislých testů zpracovává HPE Octane podobně jako výsledky manuálních testů. Díky tomu projektoví manažeři mají vždy kompletní informaci o stavu testování projektu a všech jeho aktivitách.
Pro výkonnostní testování jsme v HPE připravili novou verzi aplikace StormRunner Load. Nástroj je dostupný formou SaaS. Zákazník nemusí zajišťovat HW, který bude simulovat zátěž, nemusí platit za využívání nástroje při vytváření testovacího skriptu, nebo analýze testu, ale pouze za využití tzv. VUH – virtual user hour. V případě testu zátěže webové stránky tisíci uživateli, uživatel vytvoří jednoduše skript zátěžového testu pomoci funkce zaznamenávající komunikaci klient -server, nadefinuje z jaké lokality se má generovat zátěž a jaký scénář výkonnostního testu požaduje, vše ostatní provede nástroj.

Děkujeme za rozhovor.

16ac7fdPetr Kunstát je senior v testingu a v současnosti působí na pozici Presales Consultant v HP Software. Má bohaté zkušenosti a to s vedením testingových týmů a řízení testingu (change management, test management, quality management), SW implementací, konzultací rozvoje. Zabývá se IT testing metodologií, implementací a rozvojem testingových nástrojů  v HP a také nástrojů automatizace.

Comments

Dear user, this website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More about cookies
I give my consent to processing of my personal data. More info