fbpx
Menu EN

Informace o ochraně osobních údajů

VRSTVA III. – Konkrétní parametry zpracování osobních údajů

I. Osobní údaje o zaměstnancích

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je tesena s.r.o., se sídlem Pujmanové 883/23, Podolí, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 176447, IČ: 24811254 (dále jen „Správce“).

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

a. PŘÍSTUP – jedná se o právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, máte dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

b. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

c. VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

d. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

e. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz uoou.cz;

f. PŘENOSITELNOST– právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

g. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – ve vztahu k užívání fotografií pro účel podpory prodeje, péče o zákazníky a zlepšení vztahů s veřejností. Souhlas lze odvolat kdykoli. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Důsledkem odvolání souhlasu bude vymazání fotografií, k nimž byl souhlas právním podkladem pro jejich užití Správcem.

h. NÁMITKU– právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

 

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

i.) Realizace pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Plnění právních povinností zaměstnavatele založených právními předpisy (povinné evidence podle zákoníku práce, sociální a zdravotní pojištění, daňové povinnosti) a povinností plynoucích ze smlouvy se zaměstnancem.

ii.) Podpory prodeje a péče o zákazníky, zlepšení vztahů s veřejností, v případě fotografie či audiovizuálního záznamu (nejde-li o zaměstnanecké dílo) zaměstnance, je-li užit uvedeným způsobem.

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je:

i) Plnění právních povinností Správce, jak mu plynou z pracovněprávních předpisů, předpisů o sociálním zabezpečení a daňových předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) a plnění smlouvy se zaměstnancem (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

ii) Fotografie zaměstnance a audiovizuální záznam zaměstnance (nejde-li o zaměstnanecké dílo) jsou užívány na základě souhlasu zaměstnance (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

i) Identifikační a kontaktní údaje zaměstnance, kvalifikační údaje, údaje o průběhu pracovního poměru (zejména odpracovaná doba, mzda, zákonné odvody, odpovědnostní nároky, porušení pracovní kázně, pracovní úrazy a nemoci z povolání, doba čerpání dovolené, bankovní spojení, příp. počet a věk dětí), zdravotní pojišťovna, rodné číslo, údaje související s daňovou evidencí (při uplatnění slev včetně údajů o manželovi/manželce a dětech, včetně rodných čísel), fotografie zaměstnance (žádá-li si to výkon práce pro klienta zaměstnavatele, který musí na základě právních předpisů příchozí osoby ztotožňovat za použití fotografie).

ii) Fotografie zaměstnance a audiovizuální záznam (nejde-li o zaměstnanecké dílo), vyslovil-li zaměstnanec souhlas, jde-li o užití pro účel podpory prodeje, péče o zákazníky a zlepšení vztahů s veřejností.

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE POVINNÉ

Zpracování osobních údajů související s realizací pracovněprávního vztahu (zpracování ve smyslu bodu 3 odst. i) a bodu 4 odst. i.) a bodu 5 odst. i.) je zaměstnavateli uloženo zákonem, příp. je nezbytné pro splnění smlouvy se zaměstnancem.

Poskytnutí údajů ze strany zaměstnance je tudíž povinné; neposkytnutí povinných údajů může být porušením pracovní kázně, případně vést k založení povinnosti nahradit škodu – škoda může vzniknout například uložením veřejnoprávní sankce (pokuty) zaměstnavateli za přestupkem spočívající v tom, že vůči příslušnému státnímu orgánu (např. Okresní správě sociálního zabezpečení) včas neprovedl povinné hlášení (např. přihlášení zaměstnance k účasti na pojištění).

Souhlas (zpracování ve smyslu bodu 3 odst. i) a bodu 4 odst. i.) a bodu 5 odst. i.) s užitím fotografie a pořízením audiovizuálního záznamu (nejde-li o zaměstnanecké dílo) je dobrovolný.

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje:

i) Ve vztahu k jednotlivým zpracováním osobních údajů založeným zákonem po zákonem stanovenou dobu, v případě údajů nezbytných pro splnění pracovní smlouvy po dobu realizace základního pracovněprávního vztahu (pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti), příp. dále, je-li to nezbytné pro splnění dílčích závazků (např. konkurenční doložka) nebo pro uplatnění nebo obranu práv správce (např. odpovědnost za škodu, spor o neplatnost skončení pracovního poměru, prokázání splnění veřejnoprávních povinností, uhrazení pohledávek atp.).

ii) V případě fotografie nebo audiovizuálního záznamu, nejde-li o zaměstnanecké dílo, do odvolání souhlasu.

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů je: provozovny Správce, včetně sídla Správce, příp. sídlo nebo provozovny zpracovatele.

 1. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců):

i) Zpracování za účelem podle bodu 3 odst. i.) – klienti a jiní smluvní partneři Správce, bude-li poskytnutí osobních údajů, včetně například fotografie, nezbytné pro realizaci závazkového vztahu s klientem, příp. potenciálním klientem, a současně pro realizaci pracovněprávního vztahu se zaměstnancem.

ii) Zpracování za účelem podle bodu 3 odst. ii.) – uživatelé webových stránek Správce, příjemci obchodních sdělení Správce a dalších reklamních materiálů Správce.

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo země EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.

 

 

Dear user, this website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More about cookies
I give my consent to processing of my personal data. More info